شروع قیمت از: 3,300,000 ریال
همراه با صبحانه
جزییات هتل
قیمت برای 1 شب اقامت نوع اتاق
3,300,000 ریال

Standard room

همراه با صبحانه
شروع قیمت از: 0 ریال
همراه با صبحانه
جزییات هتل
قیمت برای 1 شب اقامت نوع اتاق
0 ریال

Prestige Two-Bedroom Suite

همراه با صبحانه
شروع قیمت از: 11,800,000 ریال
SADAF
هتل
همراه با صبحانه
جزییات هتل
قیمت برای 1 شب اقامت نوع اتاق
1,630,000 ریال

استاندارد

همراه با صبحانه
شروع قیمت از: 12,900,000 ریال
Dorus
هتل
همراه با صبحانه
جزییات هتل
قیمت برای 1 شب اقامت نوع اتاق
شروع قیمت از: 313,900,000 ریال
همراه با صبحانه
جزییات هتل
قیمت برای 1 شب اقامت نوع اتاق
شروع قیمت از: 0 ریال
همراه با صبحانه
جزییات هتل
قیمت برای 1 شب اقامت نوع اتاق